Tử vi đấu sổ vận mệnh học pdf

AdminTháng Mười Hai 22, 2023
773 lượt xem
Tử vi đấu số vận mệnh học pdf

Chương thứ nhất: tử vi đấu sổ được khái niệm …………………………………………….1
Chương thứ hai: tử vi đấu sổ cùng 《 dịch kinh 》……………………………………….2
Chương 3: tử vi đấu sổ được đoán mệnh phương pháp ……………………………………….5
Chương 4: sử dụng tử vi đấu sổ đoán nguyên tắc …………………………………………7
Chương 5: mười bố n chính diệu thông luận ………………………………………………10
Tiết 1, sao lộc tồn ………………………………………………………………………….12
Tiết 2 sao thiên phủ ………………………………………………………………………..19
Tiết 3, thiên tướng ngôi sao ………………………………………………………………24
Tiết 4: sao tử vi ………………………………………………………………………………………30
Tiết 5, sao vũ khúc ………………………………………………………………………..37
Tiết 6: sao liêm trinh ……………………………………………………………………………….45
Tiết 7: sao thiên lương …………………………………………………………………………….52
Tiết 8: sao thiên đồng ……………………………………………………………………………..58
Tiết 9: tham lang tinh ………………………………………………………………………………63
Tiết 10, sao thất sát …………………………………………………………………………………68
Tiết 11, sao phá quân ……………………………………………………………………………….73
Tiết 12, sao thái dương …………………………………………………………………………….77
Tiết 13, thái âm tinh …………………………………………………………………………………82
Tiết 14, sao thiên cơ ………………………………………………………………..88

Chương 15: cự môn ngôi sao ……………………………………………………………………93
Chương 16: đã tố t muố n tố t hơn học tập tinh diệu tính chất ……………………. 100
Chương 17: cung vị được tam hợp, lục xung, lục hợp, lục hại …………………… 102
Chương 18: cung vị được xung phá ……………………………………………………….. 105
Chương 19: hỏa không thì phát cùng kim không thì minh ………………………… 107
Chương 20: gặp ngôi sao tìm ngẫu nhiên ……………………………………………….. 109
Chương 21: mượn ngôi sao an cung được phương pháp sử dụng ………………1 12
Chương 22: tinh diệu liên quan lẫn nhau được nguyên tắc căn bản ……………………. 1 B

Chương 6: lục cát tinh …………………………………………………………………………..1 16
Tiết thứ nhất, giản đàm lục cát tinh ………………………………………………………..1 16
Tiết thứ hai, bàn lại tả phụ, hữu bật (20 15 năm tăng thêm ) ……………………….12 1
Tiết thứ ba, bàn lại thiên khôi, thiên việt (20 16 năm tăng thêm )………………… 123
Tiết 4: bàn lại văn xương, văn khúc (20 16 năm tăng thêm ) ………………………………. 126

Chương 7: lục sát tinh ……………………………………………………………………………. B0
Tiết thứ nhất, giản đàm l ục sát tinh ………………………………………………………….. B0
Tiết thứ hai, bàn lại kình dương, đà la (20 16 năm t ăng thêm ) ……………………… B4
Tiết thứ ba, bàn lại địa không, địa kiếp (20 16 năm tăng thêm )…………………….. B6

Chương 8: phó diệu, tạp diệu …………………………………………………………………. B8
Chương thứ mười: đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật được đoạn pháp 152
Chương 11: tử vi đấu sổ được cơ bản tổ hợp, cơ bản biến hóa …………………. 155
Chương 12: nhân sự cung vị cùng đ ịa chi cung vị …………………………………….. 162
Chương 13: tử vi đấu sổ nhìn tài vận …………………………………………………………….. 166
Chương 14: tử vi đấu sổ nhìn trình độ …………………………………………………………..17 1
Chương 15: tử vi đấu sổ nhìn sinh nam sinh nữ ……………………………………………… 173
Chương 16: tử vi đấu sổ tính danh học ………………………………………………….. 175
Chương 17: sáu mươi tinh hệ ……………………………………………………………….. 179
Tiết thứ nhất, tử vi tại cung Tý Ngọ tọa mệnh ………………………………………….. 179
Tiết thứ hai, tử vi phá quân tại cung Sửu Mùi tọa mệnh ……………………………. 182
Tiết thứ ba, tử vi thiên phủ tại cung Dần Thân tọa mệnh ………………………….. 184
Tiết 4: tử vi tham lang tại cung Mão Dậu tọa mệnh …………………………………. 187
Tiết thứ năm, tử vi thiên tướng tại thìn tuất cung tọa mệnh ……………………… 189
Tiết 6: tử vi thất sát tại cung Tị Hợi tọa mệnh ………………………………………….19 1
Tiết 7: thiên cơ tại cung Tý Ngọ tọa mệnh ………………………………………………. 193
Tiết 8: thiên cơ tại cung Sửu Mùi tọa mệnh ……………………………………………. 196
Tiết 9: thiên cơ Thái  m tại cung Dần Thân tọa mệnh ……………………………… 198
Tiết 10, thiên cơ cự môn tại cung Mão Dậu tọa mệnh ………………………………. 200
Tiết 11, thiên cơ thiên lương tại thìn tuất cung tọa mệnh …………………………. 202
Tiết 12, thiên cơ tại cung Tị Hợi tọa mệnh ………………………………………………. 204
Tiết 13, thái dương tại cung Tý Ngọ tọa mệnh …………………………………………. 207
Tiết thứ mười bố n, thái dương Thái  m tại cung Sửu Mùi tọa mệnh ………….. 209
Chương 15: thái dương cự môn tại cung Dần Thân tọa mệnh ……………………2 12
Chương 16: thái dương thiên lương tại cung Mão Dậu tọa mệnh ………………2 15
Chương 17: thái dương tại thìn tuất cung tọa mệnh …………………………………2 18
Chương 18: thái dương tại cung Tị Hợi tọa mệnh ……………………………………. 220
Chương 19: vũ khúc thiên ph ủ tại cung Tý Ngọ tọa mệnh ………………………… 222
Chương 20: vũ khúc tham lang t ại cung Sửu Mùi tọa mệnh ……………………… 224
Chương 21, vũ khúc thiê n tướng tại cung Dần Thân tọa mệnh ………………….. 227
Chương 22, vũ khúc th ất sát tại cung Mão Dậu tọa mệnh …………………………. 229
Chương 23, vũ khúc t ại thìn tuất cung tọa mệnh ……………………………………… 232
Chương 24, vũ khúc phá quân t ại cung Tị Hợi tọa mệnh ……………………………. 235
Chương 25, thiên đồng Thái  m tại cung Tý Ngọ tọa mệnh ……………………….. 238
Chương 26, thiên đồng cự môn tại cung Sửu Mùi tọa mệnh ………………………24 1
Chương 27, thiên đồng thiên lương tại cung Dần Thân tọa mệnh ………………. 244
Chương 28, thiên đồng tại cung Mão Dậu tọa mệnh ………………………………… 248
Chương 29, thiên đồng tại thìn tuất cung tọa mệnh …………………………………. 252
Chương 30: thiên đồng tại cung Tị Hợi tọa mệnh ……………………………………. 256
Chương 31, liêm trinh thiên tướng tại cung Tý Ngọ tọa mệnh ……………………. 260
Chương 32, liêm trinh thất sát tại cung Sửu Mùi tọa mệnh ……………………….. 264
Chương 33, liêm trinh tại cung Dần Thân tọa mệnh …………………………………. 269
Chương 34, liêm trinh phá quân tại cung Mão Dậu tọa mệnh ……………………. 272
Chương 35, liêm trinh thiên phủ tại thìn tuất cung tọa mệnh ……………………. 274
Chương 36, liêm trinh tham lang tại cung Tị Hợi tọa mệnh ……………………….. 277
Chương 37, thiên phủ tại cung Sửu Mùi tọa mệnh …………………………………… 280
Chương 38, thiên phủ tại cung Mão Dậu tọa mệnh ………………………………….. 283
Chương 39, thiên phủ tại cung Tị Hợi tọa mệnh ………………………………………. 286
Tiết 40: Thái  m tại cung Mão Dậu tọa mệnh ………………………………………….2 88
Chương 41, Thái  m tại thìn tuất cung tọa mệnh …………………………………….. 290
Chương 42, Thái  m tại cung Tị Hợi tọa mệnh …………………………………………. 293
Chương 43, tham lang tại cung Tý Ngọ tọa mệnh …………………………………….. 295
Chương 44, tham lang tại cung Dần Thân tọa mệnh …………………………………. 298
Chương 45, tham lang tại thìn tuất cung tọa mệnh ………………………………….. 300
Chương 46, cự môn tại cung Tý Ngọ tọa mệnh ………………………………………… 302
Chương 47, cự môn tại thìn tuất cung tọa mệnh ……………………………………… 304
Chương 48, cự môn tại cung Tị Hợi tọa mệnh ………………………………………….. 306
Chương 49, thiên tướng tại cung Sửu Mùi tọa mệnh ………………………………… 308
Tiết 50: thiên tướng tại cung Mão Dậu tọa mệnh …………………………………….3 10
Chương 51, thiên tướng tại cung Tị Hợi tọa mệnh …………………………………….3 12
Chương 52, thiên lương tại cung Tý Ngọ tọa mệnh ……………………………………3 14
Chương 53, thiên lương tại cung Sửu Mùi tọa mệnh …………………………………3 16
Chương 54, thiên lương tại cung Tị Hợi tọa mệnh …………………………………….3 19
Chương 55, thất sát tại cung Tý Ngọ tọa mệnh …………………………………………32 1
Chương 56, thất sát tại cung Dần Thân tọa mệnh …………………………………….. 323
Chương 57, thất sát tại thìn tuất cung tọa mệnh ……………………………………… 325
Chương 58, phá quân tại cung Tý Ngọ tọa mệnh ……………………………………… 327
Chương 59, phá quân tại cung Dần Thân tọa mệnh ………………………………….. 329
Tiết 60: phá quân tại thìn tuất cung tọa mệnh …………………………………………33 1
Chương 18: mệnh vô chính diệu được mệnh cục ……………………………………. 333
Tiết thứ nhất, mệnh vô chính diệu, mượn tử vi tham lang an ngôi sao ……….. 333
Tiết thứ hai, mệnh vô chính diệu, mượn thiên cơ Thái  m an ngôi sao ………. 335
Tiết thứ ba, mệnh vô chính diệu, mượn thiên cơ cự môn an ngôi sao ………… 338
Tiết 4: mệnh vô chính diệu, mượn thiên cơ thiên lương an ngôi sao ………….34 1
Tiết thứ năm, mệnh vô chính diệu, mượn thái dương Thái  m an ngôi sao …. 344
Tiết 6: mệnh vô chính diệu, mượn thái dương cự môn an ngôi sao …………… 347
Tiết 7: mệnh vô chính diệu, mượn thái dương thiên lương an ngôi sao ……… 350
Tiết 8: mệnh vô chính diệu, mượn vũ khúc tham lang an ngôi sao …………….. 353
Tiết 9: mệnh vô chính diệu, mượn thiên đồng Thái  m an ngôi sao …………… 356
Tiết 10, mệnh vô chính diệu, mượn thiên đồng cự môn an ngôi sao …………… 358
Tiết 11, mệnh vô chính diệu, mượn thiên đồng thiên lương an ngôi sao ……..36 1
Tiết 12, mệnh vô chính diệu, mượn liêm trinh tham lang an ngôi sao …………. 364

Chương 19: lộc quyền khoa kị tứ hóa ……………………………………………………………. 367
Chương 18: tử vi đấu sổ ví dụ thực tế phân tích ……………………………………… 372
1, trương động này đư ợc tử vi đấu sổ mệnh bàn phân tích: ……………………… 372
2, thái thìn châu được tử vi đấu sổ mệnh bàn: ………………………………………… 374
3, bồ tùng linh đư ợc tử vi đấu sổ mệnh bàn: …………………………………………… 375
4, 20 B năm xuất ngoại du lịch mệnh bàn ……………………………………………………….. 377
Chương 19: tướng mạo học kiến thức căn bản ……………………………………….. 379
Đề cương ……………………………………………………………………………………………. 379
Mắt: …………………………………………………………………………………………………… 382
Mũi …………………………………………………………………………………………………….. 386
Lông mi ……………………………………………………………………………………………….3 88
Miệng …………………………………………………………………………………………………. 390
Nhĩ …………………………………………………………………………………………………………….. 392

Phụ lục ……………………………………………………………………………………………….. 394
Phụ lục một: tử vi đấu sổ danh từ thuật ngữ giải thích ……………………………… 394
Phụ lục hai: tinh diệu ngũ hành phân lo ại biểu hiện …………………………………. 399
Phụ lục ba: tinh diệu miếu vượng bằng hãm biểu hiện ……………………………… 400
Phụ lục bố n: giải đáp mấy cái phổ biến vấn đề …………………………………………. 403
Phụ lục năm: cải mệnh tam thiên ………………………………………………………………….. 404
Lời cuố i sách một: cái nào cũng đư ợc ở giữa …………………………………………………… 4 B

Link đọc và tải sách: Tử vi đấu sổ vận mệnh học pdf

Các kênh thông tin của chúng tôi

Pika: Pika.edu.vn là website chia sẻ thông tin tổng hợp. Tất cả bài viết được Admin sưu tầm và được viết trên kinh nghiệm bản thân. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời tại Pika!