Cách tách văn bản thành các phần theo điều kiện – Google sheet

Hướng dẫn tách văn bản thành các phần theo điều kiện bằng google sheet

SPLIT(văn_bản; dấu_phân_tách; [tách_theo_mỗi]; [xóa_văn_bản_trống])

văn_bản — Văn bản cần tách.

dấu_phân_tách — Một hoặc nhiều ký tự cần dùng để tách văn_bản.

Theo mặc định, mỗi ký tự trong dấu_phân_tách được coi là một ký tự, ví dụ như nếu dấu_phân_tách là “the”, thì văn_bản được tách quanh các ký tự “t”, “h” và “e”. Đặt tách_theo_mỗi thành FALSE để tắt hành vi này.
tách_theo_mỗi — [ TÙY CHỌN — TRUE theo mặc định ] — Liệu có tách văn_bản quanh mỗi ký tự có trong dấu_phân_tách không.

xóa_văn_bản_trống — [ TÙY CHỌN — TRUE theo mặc định ] — Liệu có xóa tin nhắn văn bản trống khỏi kết quả phân tách không. Hành vi mặc định là coi các dấu phân tách liên tiếp là một dấu (nếu TRUE). Nếu FALSE, giá trị ô trống được thêm vào giữa các dấu phân tách liên tiếp.

Ví dụ thực tế tách văn bản thành các phần theo điều kiện

Yêu cầu: Tách đoạn văn bản dưới đây thành các phần, điều kiện tách là dấu “|”.

10007288404564|EXqhtvbjjt501|xs=50:NViBB4MhGGYicw|JDWTL5EGFWO7MBYIWVHI2U

Công thức dưới bảng là:

=Split(A1; “|”)

 

Tách văn bản có điều kiện bằng google sheet
Tách văn bản có điều kiện bằng google sheet

 

Lưu ý:

Lưu ý rằng một hoặc nhiều ký tự để phân tách quanh chuỗi sẽ không được chứa trong chính kết quả.

Xem thêm:

Trả lời